Мыйзам чыгаруучулук

Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

 

  1. Конституция, кодекстер

   2.   Мыйзамдар

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору